Our Team

Vikas Mangla

Vikas Mangla

CEO

Akanksha Vardhan

Akanksha Vardhan

VP – Ad Operations

Shweta Ranjan

Shweta Ranjan

VP – Ad Operations

Shivani Banthiya

Shivani Banthiya

Digital Strategy Manager

Harshali Suryawanshi

Harshali Suryawanshi

Associate HR Manager

Arjuman Nasreen

Arjuman Nasreen

Associate HR Manager

Sakshi Bhat

Sakshi Bhat

Sr. Digital Marketing Analyst

Adhishtha Deo

Adhishtha Deo

Associate Digital Marketing Analyst

Arivunithi Muthaiah

Arivunithi Muthaiah

Retention Lead

Shristi Heliwal

Shristi Heliwal

Sr. Digital Marketing Analyst

Dushyant Praboo

Dushyant Praboo

Sr. Digital Marketing Analyst

Shivansh Sahu

Shivansh Sahu

Digital Marketing Analyst

Chitransh Pant

Chitransh Pant

Digital Marketing Analyst

Prachi Rai

Prachi Rai

Digital Marketing Analyst

Riddhi Banthiya

Riddhi Banthiya

Associate Digital Strategy Manager